115/18 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019; T: 29.10.2018

Při přípravě návrhu Plánu byly zohledněny úkoly uvedené ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 a dále byly do návrhu Plánu promítnuty legislativní úkoly vyplývající z legislativních závazků České republiky k Evropské unii, jakož i legislativní úkoly uložené zvláštními usneseními vlády a úkoly vyplývající z vlastních potřeb příslušných orgánů. Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 108 legislativních úkolů, z toho 7 věcných záměrů zákonů, 16 návrhů zákonů, 58 návrhů novel zákonů, 11 návrhů nařízení vlády a 16 návrhů novel nařízení vlády. Asi 34 % legislativních úkolů obsažených v Plánu má implementační povahu, tj. představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/