114/15 Národní program snižování emisí; T: 16.6.2015

Národní program snižování emisí ČR reprezentuje horizontální a programy zlepšování kvality ovzduší vertikální dimenzi Střednědobé strategie. Dokument Střednědobé strategie shrnuje základní poznatky, které se týkají úrovně kvality ovzduší v ČR, souvisejících příčin a důsledků. Jsou zde analyzovány další národní i mezinárodní strategické a koncepční dokumenty, které mají přímý i nepřímý vliv na kvalitu ovzduší v ČR a vytvářena spojení mezi těmito dokumenty a Střednědobou strategií. Součástí jsou i analýzy finanční a nákladové, návrhy opatření a aktivit vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší v ČR včetně identifikace subjektů, do jejichž kompetence a působnosti realizace navržených opatření patří.

Národní program působí na celonárodní úrovni, kde analyzuje stav ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, závazky ČR a jejich dodržování, navrhuje postupy a opatření k nápravě stávajícího stavu, cíle v oblasti snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Jeho struktura a základní obsah jsou dány zákonem o ochraně ovzduší. Opatření jsou ukládána napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, tam kde jsou účelná a kde je identifikován potenciál ke snižování emisí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/