114/13 Přístup České republiky k Dohodě o konsorciu ELIXIR; T: 16.8.2013

Cílem projektu je vytvoření celoevropské výzkumné infrastruktury zaměřené na shromažďování, třídění, archivaci a následné poskytování dat získaných z molekulárně-biologických výzkumných projektů v celé škále life-science oborů – biologie, chemie, lékařství, farmacie ad. Jedná se o tzv. infrastrukturu distribuovanou, s jedním ústředním centrem v Hinxtonu u Cambrige ve Velké Británii a soustavou národních uzlů budovaných v centrech excelence v jednotlivých zúčastněných státech, včetně České republiky. Infrastruktura by měla být schopna vyhledávat, strukturovaně třídit a poskytovat pro budoucí výzkum data generovaná jak v pěti evropských špičkových výzkumných centrech organizace EMBL, tak v jednotlivých účastnických státech. Vzhledem k enormnímu množství těchto dat a technické náročnosti úkolu je třeba prostředky a kapacity k tomuto účelu kumulovat mezinárodně. Návratnost bude spočívat v úspoře času, kapacit a výdajů při výzkumech, v nichž mohou být již dříve vygenerovaná a shromážděná data využita. Účast nebude znamenat navýšení již plánovaných výdajů ze státního rozpočtu. Celkový finanční příspěvek ČR do EMBL, která projekt ELIXIR zaštiťuje, byl zahrnut do výhledu střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu na léta 2013 a 2014 (schváleno usnesením vlády ze dne 21. září 2011 č. 692), přičemž roční příspěvek do projektu ELIXIR lze považovat za jeho součást.

Související soubory

/jak-na-