1/14 Analýza možností zřízení informačního komisaře a vybraných problémů spojených se zákonem o svobodném přístupu k informacím; T: 17.1.2014

Ministerstvo vnitra bylo stanoveno jako gestor úkolu č. 6.1.2 Strategie, který obsahuje úkol spočívající ve vypracování komparativní studie existence informačního komisaře ve světě se zaměřením na efektivní možnosti prosazovat přístup k informacím (dále jen „analýza“), která by obsahovala zejména: zhodnocení možnosti zřízení instituce informačního komisaře v České republice, uvedení systémových příčin nízké vymahatelnosti práva na informace a průtahů v jeho vyřizování, návrh řešení účinného sankčního mechanismu. Strategie byla aktualizována usnesením vlády ze dne 22. května 2013 č. 381. Tato aktualizace modifikovala též předmětný úkol, a to o zadání, že součástí materiálu bude i analýza slučitelnosti právního řádu ČR s Úmluvou Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům s návrhem na podpis a ratifikaci této úmluvy či s doporučením úmluvu neratifikovat.

Předkládaná analýza je obsahově rozdělena do 4 hlavních kapitol, a to: Systémové příčiny nízké vymahatelnosti práva na informace, Informační komisař, Implementace sankčních ustanovení do informačního zákona a Posouzení souladu českého právního řádu s Úmluvou Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům za účelem přistoupení České republiky k této Úmluvě.

Související soubory

/jak-na-