114/19 Návrh zákona o munici; T: 25.9.2019

Nový zákon o munici není, na rozdíl od nových zákonů upravujících problematiku zbraní a střeliva, implementačním předpisem práva Evropské unie.

Navrhovaný zákon o munici, oproti dosavadní právní úpravě, zavádí některé zásadní novinky:

– zrušení fyzických dokladů (muniční průkaz, muniční licence apod.) – namísto fyzického listinného dokladu by měla být rozhodující existence příslušného oprávnění v centrálním registru zbraní; přitom za účelem prokázání existence těchto oprávnění návrh zákona o munici stanoví celou řadu možných způsobů, které zahrnují jak elektronickou, tak i konzervativnější cestu; rozhodující, z hlediska nového zákona o munici, je důvěryhodnost a aktuálnost prokázání existence příslušného oprávnění, čímž se výrazně zvyšuje vynutitelnost právní úpravy a tudíž i její efektivnost (komunikace se správními orgány bude tak výrazně flexibilnější; preferovaným komunikačním kanálem by měla být elektronická komunikace, přičemž se také zásadně rozšiřuje záběr a míra využití centrálního registru zbraní),

– uvolnění kapacit Policie České republiky, díky snížení její administrativní zátěže, pro praktickou kontrolní činnost, a to ve výrazně vyšší míře též např. v rámci provádění přepravy munice, což v současnosti, vzhledem k neprovádění hraničních kontrol představuje zásadní a náročnou výzvu v rámci vymáhání dodržování pravidel stanovených právní úpravou v oblasti munice,

– stanovení konkrétního vztahu právní úpravy nakládání s municí civilními subjekty k dalším příbuzným oblastem, zejména pak k nakládání s výbušninami, které nebyly nalezeny při pyrotechnickém průzkumu ve smyslu navrhované nové právní úpravy a pyrotechnickými výrobky podle jiných právních předpisů,

– jednoznačné vymezení pojmu munice pro účely navrhované právní úpravy,

– jednoznačné a adresné vymezení oprávnění a povinností v oblasti munice,

– stanovení přísnějších podmínek získání a držení muničního oprávnění, dalších specifických povinností pro jeho držitele a souvisejících oprávnění orgánů veřejné moci,

– stanovení přísnějších podmínek získání a držení muniční licence, dalších specifických povinností pro jejího držitele a souvisejících oprávnění orgánů veřejné moci,

– určení místní příslušnosti odborných útvarů Policie České republiky,

– lepší vymezení specifických požadavků na zabezpečení munice a její přepravu,

– rozšíření pravidel pro specifické způsoby nakládání s municí,

– definování rozšířených preventivních opatření v oblasti munice,

– jednoznačné vymezení pravidel a věcné příslušnosti orgánů státní správy v oblasti munice a kontrolních a sankčních mechanismů.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/