113/17 Věcný záměr zákona o územně správním členění státu; T: 17.8.2017

Nový zákon se nedotkne orgánů veřejné správy, kterým zákon stanoví pro lokaci v území uplatnit jiná kritéria, než je základní územní členění státu. Stejně tak nebude upravovat jejich věcnou příslušnost, práva a povinnosti osob, či jiné instituty správního řízení. Určující bude výhradně pro nastavení obecné struktury a jednotné úpravy územně správního členění státu pro orgány veřejné správy (samozřejmě včetně územní samosprávy při výkonu přenesené působnosti) se zákonem stanovenou územní působností.

Základem nově navrhované úpravy se stane členění území České republiky na kraje a hlavní město ve smyslu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Správní obvody jednotlivých krajů budou členěny na okresy a ty dále na správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP; území okresů z nich bude nově odvozeno) a ty budou dále členěny na správní obvody obcí a na územní správní jednotky – vojenské újezdy.

/jak-na-