113/15 NV o právu na informace o životním prostředí; T: 23.6.2015

V rámci řízení EU Pilot o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) byl České republice Evropskou komisí vytčen nedostatek při provedení ustanovení přílohy I bodu 8 této směrnice. Konkrétně se jedná o to, že v prováděcím ustanovení (příloha č. 1 část I bod 8 vyhlášky č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí) není uveden odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Je proto nezbytné odkaz na směrnici do předmětného ustanovení vyhlášky doplnit a vyhovět tak požadavku Evropské komise, která by jinak mohla proti České republice zahájit řízení o porušení povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, které ve svém důsledku může vést až k uložení citelných finančních sankcí.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/