113/13 NV o schvalování technické způsobilosti vozidel; T: 14.8.2013

Nezbytnost navrhované novely je dána povinností České republiky jako člena Evropské unie implementovat do vnitrostátní legislativy nově vznikající právní akty Evropské unie, a tím uvést do souladu tzv. předpisovou základnu s požadavky práva EU. Lze přitom dodat, že Ministerstvo dopravy připravuje další podstatné změny právní úpravy, pravděpodobně v podobě přijetí nové vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 341/2002 Sb., a to s ohledem na celkovou revizi reglementace schvalování technické způsobilosti vozidel, jež je obsažena v novele zákona (sněmovní tisk 717) podepsané panem prezidentem dne 22. července 2013. S ohledem na skutečnost, že účinnost zákona byla poslanci posunuta až na 1. leden 2015, nelze z důvodu krátkých transpozičních lhůt relevantních směrnic zajistit jejich zapracování do českého právního řádu prostřednictvím nové právní úpravy a je nutné přistoupit k dílčí novelizaci vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Hlavní oblastí navržené právní úpravy je zapracování souboru unijních předpisů, které stanoví technické požadavky na silniční motorová vozidla nově uváděná do provozu. Tyto předpisy obsahují poměrně detailní a ucelenou úpravu technických požadavků na vozidla, popř. jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, popř. i úpravu souvisejících oblastí, jako jsou postupy při ověřování splnění technických požadavků, obsah dokumentace apod.

Jedná se pouze o technickou novelu předpisové základny a vyhlášky jako celku, kterou se nemění stávající obsah a rozsah regulace stanovený paragrafovým zněním vyhlášky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/