113/10 Nař. vl. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení; T: 14.5.2010

Vzhledem ke změnám ve vývoji trhu bydlení, a též v důsledku ekonomické recese, se nyní jeví jako účelné umožnit obcím, kterým byla dotace poskytnuta, disponovat s byty i před uplynutím vázací doby 20 let s tím, že obce vrátí poměrnou část poskytnuté dotace. Vrácení dotace by bylo uskutečněno na základě dohody mezi příjemcem dotace a Státním fondem rozvoje bydlení ve formě dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Hlavním cílem při realizaci tohoto návrhu je zvýšit disponibilní prostředky obcí lepším nakládáním s jejich majetkem a současně zajistit ochranu stávajících nájemců tím, že byty by bylo možné převést pouze do vlastnictví jejich nájemců, kteří byty užívají, a to bez možnosti výjimky po dobu 20 let. Po uplynutí této lhůty je dispozice s byty již nyní na úvaze vlastníka nemovitosti.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-