1/13 Program TAČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem; T: 7.1.2013

V programu byla provedena aktualizace celkových výdajů podle Návrhu výdajů SR, ve kterém dochází v roce 2015 k poklesu výdajů ze státního rozpočtu o 72 mil. Kč oproti předchozímu roku 2014. Vzhledem k tomu, že k přechodnému snížení podpory není věcný důvod (půjde o 4. rok řešení u projektů se zahájením poskytování podpory v roce 2012 a 2. rok řešení u projektů se zahájením poskytování podpory v roce 2014), byl tento nedostatek v návrhu změny programu opraven. V návrhu změny programu není požadováno navýšení prostředků státního rozpočtu, rozpočet programu je pouze uveden do souladu s platnými závazky a předpokládanými výdaji vzhledem k finanční struktuře projektů. Veškeré hodnoty jsou v souladu se schválenými hodnotami rozpočtu kapitoly 377 a jeho výhledu (usnesení vlády ze dne 21. 9. 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014). Výjimkou je požadované navýšení o 72 mil. Kč v roce 2015 (původní plánovanou částku ve výši 740 mil. Kč požadujeme navýšit na 812 mil. Kč). Zvýšení o 72 mil. Kč bude pokryto zapojením nároků nespotřebovaných výdajů a tedy bez požadavku na navýšení účelových výdajů a tím i rozpočtu kapitoly TA ČR v roce 2015. Zároveň bude zrušením původně plánované 3. veřejné soutěže uvolněn dostatečný objem prostředků od roku 2016 dále pro pokrytí nároků projektů z 2. veřejné soutěže. Navržená úprava zvyšuje výdaje na program ze státního rozpočtu o 1,13 %. Současně byla opravena zaokrouhlovací chyba o 1 tis. Kč v neveřejných zdrojích a tím i v celkových výdajích v r. 2013 a v letech 2016 až 2019 ve schváleném programu, která vedla k překročení stanovené míry podpory 70 %.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/