112/19 Návrh zákona o zbraních; T: 25.9.2019

Zákon odstraňuje neúčelnou administrativu, celkově snižuje administrativní zátěž držitelů zbraní i státních orgánů.

Zákon výrazně posiluje prvky e-governmentu. Zákon ruší „papírové“ doklady. Drtivou většinu úkonů a podání bude možné učinit elektronicky a to prostřednictvím centrálního registru zbraní, jehož role bude posílena. Elektronický způsob komunikace bude preferován.

Zákon přesněji definuje zbraně a dělí je nově do šesti kategorií. Přístup k nim bude odstupňovaný v závislosti na jejich možné nebezpečnosti.

Na místo pěti skupin zbrojních průkazů pro fyzické osoby zákon zavádí pouze dvě skupiny zbrojního oprávnění, které bude vydáváno na dobu neurčitou. Policie ČR bude pravidelně minimálně jednou za pět let prověřovat, zda osoba i nadále splňuje zákonem stanovené požadavky pro držení zbrojního oprávnění, jako je plná svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost.

Na místo deseti skupin zbrojních licencí zákon zavádí dvě skupiny zbrojních licencí pro právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Tím se celý systém zpřehlední a zjednoduší.