11/16 NV pravidla provozu na pozemních komunikacích; T: 28.1.2016

Cílem návrhu vyhlášky je provedení nových ustanovení zákona o silničním provozu, která budou do tohoto zákona vložena novelou zákona o silničním provozu, která je projednávána jako sněmovní tisk č. 471. Touto novelou vyhlášky tedy budou naplněna zmocňovací ustanovení obsažená v novele zákona o silničním provozu. Do § 79 odst. 9 zákona o silničním provozu (nyní § 79 odst. 8 zákona o silničním provozu) jsou novelou vložena písmena m) a n), proto je nutné prováděcím právním předpisem stanovit i způsob označení osob uvedených v § 79 odst. 1 písm. m) a n) tohoto zákona.

Dále návrh řeší situaci, která vyvstala v souvislosti s nesouladem pojmů § 19 a § 20 vyhlášky a Přílohy č. 12 k vyhlášce. Vzhledem k tomu, že v § 19 vyhlášky je uvedeno, že příloha vyhlášky obsahuje vzory výstražných oděvů, je možné toto ustanovení vykládat tak, že jiný oděv, byť by odpovídal podmínkám stanoveným v textu vyhlášky i normě ČSN EN ISO 20471:2013, by nebylo možné považovat za výstražný oděv dle této vyhlášky. Tento výklad však nebyl zamýšlen. Proto je nutné textové znění vyhlášky změnit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/