11/15 Nař. vl. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství; T: 18.2.2015

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat. Opatření ekologické zemědělství má za úkol podpořit zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekologické zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou.

Cílem je posílit prevenci degradace půdy, zejména snížením rizika vodní a větrné eroze a acidifikaci půd. Důležité je i zachování a obnova cenných stanovišť na zemědělsky využívané půdě z hlediska druhové různorodosti a v neposlední řadě také zvýšení ekologické stability, estetické hodnoty a funkčního propojení krajiny. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy a bude kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy vzniklé zvýšenými náklady plynoucími ze závazku na dodržení příslušného způsobu hospodaření.

Návrh nařízení vlády se týká žadatelů, kteří

– provozují zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,

– jsou vedeni v evidenci zemědělského podnikatele,

– hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství,

– obhospodařují evidovanou zemědělskou půdu,

– splňují definici aktivního zemědělce,

– zaváží se plnit podmínky podmíněnosti a

– plní podmínky pro poskytnutí dotace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/