111/09 Návrh programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II; T: 30.6.2009

V roce 2012 skončí platnost notifikace stávajících programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST, EUPRO, EUREKA, INGO a KONTAKT. Aby byla zajištěna dostatečná podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, vyplývající z mezinárodně právních závazků České republiky, je nezbytné připravit nové návrhy navazujících programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto předkládá podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, návrh nových programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II s dobou trvání 2011 až 2017. Tyto programy lze rozdělit do tří skupin

  • programy na podporu účasti v mezinárodních programech výzkumu (COST, EUREKA); na mezinárodní úrovni probíhá zejména hodnocení a výběr návrhů projektů; protože vybrané projekty musí být financovány na národní úrovni podle zvyklostí daného členského státu, navrhuje se podpořit účast zvláštními programy COST CZ a EUREKA CZ,
  • programy na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, založené buď mezivládními smlouvami (o vědeckotechnické spolupráci, o spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a kultury, apod.) nebo účastí v nevládních organizacích výzkumu; tyto programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu nemají mezinárodní paralelu jako předcházející skupina; sem patří KONTAKT II a INGO II,
  • program na podporu služeb, zaměřených na šíření informací o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, poskytování pomoci při přípravě návrhů projektů, zpracování výročních a závěrečných zpráv; do této skupiny patří rozsahem nejmenší program EUPRO II.

Finanční prostředky pro všech pět programů mezinárodní spolupráce je součástí plánovaných výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2010 a střednědobého výhledu na roky 2011 a 2012. Vzhledem k tomu že podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. je možné první návrh výdajů na nový program předkládat až po schválení programu vládou, bude návrh výdajů rozpočtové kapitoly na programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST, EUPRO, EUREKA, INGO, KONTAKT a navrhované programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II upřesněn až při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj pro rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013. Změny nad navrhovaný finanční rámec se však nepředpokládají.

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/