111/23 Návrh na zabezpečení dodatečných fin. zdrojů pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok 2023;T:10.7.2023

Materiál se předkládá na základě usnesení vlády ze dne 17. května 2023 č. 354 o „Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023 – 2027“. Vlivem pokračujících klimatických změn posledních let se sektor vodního hospodářství dostává do značné nerovnováhy mezi finančními zdroji, které má k dispozici na jednotlivé dotační programy a poptávkou po těchto dotačních programech ze strany žadatelů, která je zvýrazněna opakujícím se suchem posledních let. Ministerstvo zemědělství administruje mimo jiné i dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazným způsobem převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/