111/22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, T: 2.8.2022

V návaznosti na relevantní předpis Evropské unie stanoví návrh zákona nový katalog skutkových podstat přestupků postihujících jednání dopravce, provozovatele dráhy, provozovatele železniční stanice, prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatele cestovní kanceláře a provozovatele cestovní agentury, která jsou s ním v rozporu, a rovněž sankcí za jejich spáchání. Nad rámec implementační právní úpravy se dále navrhuje zakotvit nový institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, který má umožnit nový status dráhy (vedle dráhy plně provozované nebo zrušené) pro případ, kdy na dráze nebo její části dlouhodobě není (nebo je pouze sporadicky) provozována drážní doprava a zároveň není žádoucí její úplné zrušení z důvodu umožnění jejího případného budoucího obnovení. Návrhem zákona dále dochází k zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce, která je podmínkou pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na trolejbusové dráze.