111/19 Novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; T: 24.9.2019

Návrh novely zákona o pozemkových úpravách:

· zavádí možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících katastrálních územích, a lépe tak reagovat na změny vyvolané suchem;

· upřesňuje definici komplexních a jednoduchých pozemkových úprav, kdy jednoduché pozemkové úpravy mohou být nově provedeny i bez výměny nebo přechodu vlastnických práv, čímž bude možné pružněji reagovat na klimatické změny i u již realizovaných pozemkových úprav;

· sjednocuje úpravu ceny za výkup pozemků pro pozemkové úpravy s úpravou zákona o Státním pozemkovém úřadu, a to na cenu obvyklou;

· stanoví podmínky pro převod vlastnictví ke společnému zařízení do vlastnictví obce, popř. jiné osoby tak, aby byl zajištěn dohled státu nad dalším nakládáním s těmito pozemky;

· realizuje dílčí změny postupů pozemkových úřadů při navrhování pozemkových úprav, rozhodování o nich a jejich provádění, které vycházejí z praxe těchto úřadů a povedou ke zvýšení efektivity jejich činnosti.

Součástí návrhu je rovněž související dílčí novela zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, která

· zavádí nové poznámky zapisované k nemovitostem k ochraně společných zařízení, konkrétně poznámku o společném zařízení ve veřejném zájmu a poznámku o zákazu změny druhu nebo způsobu využití pozemku bez souhlasu pozemkového úřadu, a to na pozemcích jiných vlastníků, kde bylo realizováno společné zařízení, a

· řeší výmaz historických věcných břemen.

/jak-na-