110/17 NV o stanovení zón tíhového zrychlení; T: 14.8.2017

Protože činnost vah závisí na působení gravitace na těleso, mohou být váhy citlivé na změny tíhového (gravitačního) zrychlení. V takovém případě je vyžadováno, aby část posouzení shody byla provedena v místě, kde má být váha používána. Směrnice 2014/31/EU však dává členským státům možnost určit na svém území zóny tíhového zrychlení, které pak mají význam „místa používání“. Díky tomu může být příslušný proces proveden kdekoliv v rámci zóny s hodnotou zrychlení odpovídajícímu místu používání a ne pouze v místě samém. Cílem tohoto návrhu je tak určit tyto zóny pro území ČR.

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický předpis, je nutné oznámit tento návrh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

S ohledem na absenci významných dopadů navrhované právní úpravy byla dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ze dne 26. června 2017 čj. 17831/2017-OHR udělena tomuto návrhu výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/