110/16 Novela zákona v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky; T: 1.6.2016

Návrh zákona má zejména provést převedení převážné většiny skutkových podstat přestupků ze stávajícího zákona o přestupcích do zákonů obsahujících právní úpravu povinností, jejichž porušení je znakem převáděných skutkových podstat přestupků. V souvislosti s převedením skutkových podstat přestupků je nutné upravit v těchto zvláštních zákonech rovněž příslušnost k projednání převáděných přestupků v příkazním řízení vydáním příkazu na místě (podle stávající právní úpravy se jedná o příslušnost k projednání přestupků vydáním rozhodnutí v blokovém řízení – § 86 stávajícího zákona o přestupcích). V návaznosti na novou obecnou úpravu odpovědnosti za přestupek – vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – sněmovní tisk 555 a s ním související vládní návrh zákona o některých přestupcích – sněmovní tisk 554 – dojde též k revizi společných ustanovení o správních deliktech, které jsou obvyklou součástí zákonů obsahujících skutkové podstaty správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob. Podle nové obecné úpravy budou i tyto správní delikty považovány za přestupky (dojde k nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek). Společná ustanovení ke správním deliktům dnes do jisté míry nahrazují absenci obecné úpravy odpovědnosti za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Cílem jejich revize proto bude odstranění duplicit a nežádoucích a neodůvodněných odchylek od nové obecné právní úpravy odpovědnosti za přestupek. Cílem navrhované regulace je v neposlední řadě též terminologické nahrazení pojmu správní delikt pojmem přestupek a pojmu blokové řízení pojmem příkaz na místě.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/