110/15 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích; T: 12.6.2015

Účelem Akčního plánu je tak stanovit krátkodobé konkrétní úkoly pro období 2015 – 2016 k plnění cílů a opatření stanovených v Politice druhotných surovin ČR. Celkem je stanoveno 21 konkrétních úkolů (kapitola 6). Pro jejich definování bylo využito legislativních, ekonomických i dobrovolných nástrojů. Na návrzích úkolů se podíleli členové Pracovní skupiny č. 5 pro druhotné suroviny ustavené při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR a též členové Rady pro druhotné suroviny a odpady ustavené při Pracovním týmu pro hospodářskou politiku, RHSD. Jedná se o zástupce průmyslových svazů, asociací, sdružení, dotčených ministerstev, podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, odborových orgánů, poslanecké sněmovny a další.

Dopady na podnikatelské prostředí se předpokládají pozitivní, neboť impuls ke zpracování Politiky druhotných surovin ČR byl dán právě ze strany průmyslových svazů a asociací. Důkazem zájmu o implementaci Politiky druhotných surovin ČR do praxe je i značný počet spolupracujících subjektů při přípravě Akčního plánu z řad podnikatelské sféry, která vnímá stanovené úkoly jako nezbytné k zajištění rozvoje průmyslu druhotných surovin. Při plnění úkolů může dojít ke krátkodobé zátěži podnikatelských subjektů, která však bude následně odměněna trvale převažujícími pozitivními dopady ve formě vzniku nových zpracovatelských kapacit pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, po kterých je již v současné době poptávka (zejména se jedná o kritické suroviny, ale též kovy, sklo, papír, stavební materiály apod.). Jako sekundární pozitivní dopady lze očekávat v oblasti rozšíření technického vzdělávání a osvěty s tímto zaměřením a též ke vzniku nových pracovních míst.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/