109/13 Novela zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); T: 15.8.2013

Cílem navrhované právní normy je harmonizovat některá ustanovení horního zákona s textem nového občanského zákoníku. Jedná se o zpřesnění týkající se věcných práv, konkrétně práva vlastnického. Pokládá se přesná hranice mezi vlastnictvím nerostného bohatství a vlastnictvím pozemku, konstatuje se, kdo je vlastníkem staveb sloužících hornické činnosti a důlních děl a řeší se i povinnost převést s dobývacími prostory související stavby a důlní díla.

Související soubory