108/17 NV o postupech při výkonu exekuční a další činnosti; T: 11.8.2017

Cílem navrhované právní úpravy je sjednocení některých písemností soudního exekutora (výzvy k dobrovolnému plnění, vyrozumění o zahájení exekuce, exekučního příkazu a příkazu k úhradě nákladů exekuce), které za současného stavu podle platné právní úpravy sice obsahují shodné náležitosti požadované zákonem, případně jinými právními předpisy, neshodují se však zpravidla u různých soudních exekutorů formální úpravou, strukturou a ohledně nepovinných údajů. Předkládaný materiál by měl usnadnit postup všech subjektů exekučního řízení, včetně exekučních soudů a soudů odvolacích, i dlužníků povinného (např. plátců mzdy). Navrhované vzory by měly být přehlednější a v některých případech i stručnější než různé vzory v současnosti používané soudními exekutory.
Návrh vyhlášky byl vypracován na základě vyhodnocení účinnosti platné právní úpravy vycházejícího z poznatků z praxe (z výkonu státního dohledu nad činností soudních exekutorů, z činnosti nevládních neziskových organizací zabývajících se pomocí sociálně znevýhodněným osobám, z poznatků Exekutorské komory ČR). Předkládaná právní úprava navazuje rovněž na opatření 4.1.1.3 z Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 (Sjednotit a zjednodušit exekuční příkazy vydávané exekutorskými úřady), které předpokládá definici jednotného vzoru exekučního příkazu formulářového typu v jasné a srozumitelné podobě.

/jak-na-