108/16 NV odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů; T: 23. 5. 2016

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení (dále jen „vyhláška“) je předkládán v souvislosti s novelou zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), (dále jen „zákon“).

I přesto, že stávající vyhláška bude změněna pouze v minimálním rozsahu, je hlavním cílem předkládaného návrhu nové vyhlášky zajištění provedení změn obsažených ve výše zmíněné novele zákona. Novelou zákona dochází k vyjasnění terminologických nepřesností vyplývajících z rekodifikace soukromého práva, především pak z terminologických změn obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vyhláška v současném znění by pak nebyla v souladu s novelizovaným zákonem, který provádí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/