108/15 Novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; T: 25.6.2015

Navrhovaná právní úprava má za cíl dokončit transpozici požadavků směrnice 2014/28/EU, které nespadají pod technické požadavky na výbušniny a nebudou proto upraveny novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh a prováděcím nařízením vlády o technických požadavcích na výbušniny. Současně má za cíl provázat zákon č. 61/1988 Sb. se zmíněným novým zákonem o posuzování shody, stejně jako jej provázat se zákonem č. 119/2002 Sb. v intencích usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33 (přijatým v souvislosti s událostmi v areálu muničních skladů ve Vrběticích/Vlachovicích). Dále je jejím cílem adaptovat v zájmu snížení administrativní zátěže zákon č. 61/1988 Sb. přímo použitelnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012, jakož i přiměřeně redukovat další administrativní zátěž podnikatelů na úseku nakládání s výbušninami, pokud tomu nebrání bezpečnostní podmínky nebo předpisy Evropské unie. Navrhovaná právní úprava současně reaguje na záměr Ministerstva pro místní rozvoj novelizovat stavební zákon a další zvláštní právní předpisy upravující působnost stavebních úřadů (a to včetně zákona č. 61/1988 Sb. upravujícího mj. příslušnost u staveb skladů výbušnin) za účelem zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení, mj. i v návaznosti na změny
na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 39/2015 Sb.) tak, aby byl zákon č. 61/1988 Sb. dotčen co možná nejnižším počtem novelizačních zásahů v krátkém časovém úseku, zvláště když na poli územních a stavebních řízení navrhuje dílčí změny v intencích usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33. V souvislosti s navrženými změnami zákona č. 61/1988 Sb. bylo přistoupeno též k drobným úpravám ustanovení vztahujících se k dobývání ložisek nerostů, jež mají za cíl zpřesnit okruh účastníků v řízení o povolení hornické činnosti a nastavit pravidla pro efektivnější vynucování zajištění důlního díla nebo lomu či jejich likvidaci.

Související soubory