107/14 NV o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství; T: 25.7.2014

Pro odvětví plynárenství Úřad již v minulosti zvolil nastavení jednotné metodiky regulace na tzv. regulační období. Stávající platná a účinná vyhláška č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla připravena pro podmínky odpovídající tehdy aktuální situaci v energetických odvětvích. Obsahem vyhlášky byla metodika pro určitý časový úsek, tzv. regulační období zahrnující pět po sobě následujících kalendářních roků, který končí dnem 31. prosince 2014. Pokud by navržená vyhláška nebyla vydána, nebyla by stanovena pravidla pro výpočet cen na rok 2015 a tedy v konečném důsledku by tato skutečnost znamenala ukončení regulace uvedených činností, což by bylo porušením současné platné evropské legislativy a zákonných požadavků v oblasti regulace. Vzhledem k této skutečnosti přistoupil Úřad k vydání nové vyhlášky, která prodlouží stávající regulační období a principy regulace také na rok 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/