107/13 Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR; T: 13.8.2013

V souvislosti s návrhem novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky, resp. v souvislosti s implementací směrnice 2011/98/EU, je potřeba novelizovat zejména i příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti, která se týkají oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a některých dalších zákonů.

Změny, k nimž dochází v souvislosti s výše uvedeným, je tedy nezbytné promítnout do následujících zákonů:

a) zákon o pobytu cizinců na území České republiky,

b) zákon o zaměstnanosti,

c) zákon o uznávání odborné kvalifikace,

d) zákon o správních poplatcích,

e) zákoník práce.

Ministerstvem vnitra bude vydáván nový druh povolení k dlouhodobému pobytu, a to zaměstnanecká karta.

Jedná se o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, které má tzv. duální charakter, tj. že cizinec, který má zájem pracovat na území České republiky, nemusí podávat zvlášť žádost o povolení k pobytu Ministerstvu vnitra a zvlášť žádat o povolení k zaměstnání Úřad práce, ale na základě jediné žádosti, o které rozhodne Ministerstvo vnitra (za předpokladu splnění zákonných podmínek), bude vydáno povolení k pobytu a současně i k výkonu zaměstnání na území České republiky. Zaměstnanecká karta bude vydávána na volná pracovní místa zařazená v centrální evidenci volných pracovních míst vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ministerstvem práce a sociálních věcí bude vydáváno povolení k zaměstnání cizince pouze v omezených případech – v takových případech bude cizinec žádat rovněž o zaměstnaneckou kartu, ale v této podobě již nebude mít tzv. duální charakter. Tento charakter nebude mít ani v případě, kdy cizinec má podle zákona o zaměstnanosti volný přístup na trh práce.

Dosavadní specifický druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, který měl charakter duálního povolení – zelená karta bude zrušen, neboť zavedením zaměstnanecké karty ztrácí opodstatnění.

Zaměstnanecká karta a modrá karta budou vydávány na volná pracovní místa zařazená v centrálních evidencích volných pracovních míst vedených Ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud tato pracovní místa nebyla obsazena do 45 dnů ode dne jejich oznámení Úřadu práce. V případě, že pracovní místa budou obsaditelná z řad uchazečů o zaměstnání, Ministerstvo práce a sociálních věcí bude mít možnost tato pracovní místa nezařadit nebo je vyřadit z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných cizinci a zajistit tak ochranu trhu práce.

Obdobně jako v případě modré karty tedy počítá návrh novely zákona o pobytu cizinců s tím, že k žádosti o vydání zaměstnanecké karty bude cizinec povinen předložit mimo jiné doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání. Ministerstvo vnitra rozhodne o vydání zaměstnanecké karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu.

S ohledem na dané skutečnosti se rozšiřuje působnost zákona o uznávání odborné kvalifikace i na držitele zaměstnanecké karty a držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/