107/23 Novela nař. vl. č. 361/2007 Sb., kt.se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;T:7.7.2023

Hlavním důvodem předložení novely je transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenů nebo mutagenů při práci. Směrnice nově reguluje reprotoxické látky a stanovuje nové limitní hodnoty expozice na pracovišti některých chemických činitelů (např. pro benzen, sloučeniny niklu, anorganické olovo a jeho sloučeniny atd.). Tato směrnice posiluje ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců na pracovišti. Dalším důvodem předložení novely nařízení vlády (ve vztahu k EU Pilot 9918 a EU PILOT 10178/2022) je doplnění jednotek ppm (parts per million – objemový poměr v ml na m3 vzduchu (ml/m3) u chemických činitelů stanovených v příloze č. 2 části A (Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace). Novelizací došlo k úpravám také v oblasti zátěže teplem a zátěže chladem na pracovišti

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/