107/18 Nař. vl. seznam utajovaných informací; T: 28.9.2018

Cílem návrhu nařízení je upravit nařízení vlády č. 522/2005 Sb., v souladu s legislativním úkolem, který vyplývá z usnesení vlády ze dne 11. října 2017 č. 709, kterým vláda České republiky schválila poslední novelu nařízení vlády č. 522/2005 Sb. a zároveň uložila předsedovi vlády ve spolupráci s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a s vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a dalších dotčených orgánů veřejné moci zpracovat a vládě předložit návrh novely tohoto nařízení vlády v souladu s obecnou připomínkou č. 1 obsaženou ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády ze dne 3. října 2017 (č. j. 755/17).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/