106/15 NV o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku; T: 15.6.2015

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu nutnosti odstranění legislativně-technických nepřesností.

Pro úplnost a jednoznačnost se do ustanovení upravujícího hygienické požadavky na bazény provozované osobami poskytujícími péči vkládá nový odkaz na přílohu upravující četnost kontrol v těchto bazénech, neboť v současné době zde byl pouze odkaz na přílohu, která stanovila rozsah požadavků na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích – bazénech provozovaných osobami poskytujícími péči.

Návrh také napravuje chyby vyhlášky č. 97/2014 Sb., která vyhlášku č. 238/2011 Sb. novelizovala. Tyto chyby vznikly různým počítáním řádků u jednotlivých tabulek v přílohách. Tím, že v některých tabulkách bylo počítáno i záhlaví tabulek, byly úpravy navrhované ve vyhlášce č. 97/2014 Sb. vloženy do řádků, do nichž vloženy být neměly. Jelikož současný stav způsobuje aplikační obtíže, navrhuje se vložení nových příloh do vyhlášky.

Ostatní body obsahují zpřesnění a doplnění textu vyhlášky či legislativně technické úpravy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/