106/14 Návrh atomového zákona; T: 1.8.2014

Návrh atomového zákona je předkládán do meziresortního připomínkového řízení opakovaně po předčasných volbách v listopadu 2013 a nástupu nové vlády, která přijala nový plán legislativních prací a převzala tento legislativní úkol od předchozích vlád. Výsledky předchozího meziresortního připomínkového řízení byly zapracovány do předkládané verze materiálu.

Navrhovaná právní úprava přináší řadu novinek ve směru zmírnění regulace podnikatelského prostředí. Od některých druhů povolení se zcela upouští (např. opětovné uvedení jaderného zařízení do provozu), jiné jsou přesunuty na úroveň méně zatěžujících forem regulace (registrace, ohlášení). Nově se také zavádí doba platnosti pro všechna oprávnění pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na neurčito s tím, že zkouška před zkušební komisí je nahrazena absolvováním další odborné přípravy. Řada dosavadních požadavků byla eliminována v zájmu respektování základních principů společného trhu EU (volný pohyb zboží, vzájemné uznávání). Atomový zákon také reflektuje postupnou elektronizaci veřejné správy a omezuje rozsah informací požadovaných po podnikatelských subjektech na nezbytné minimum. Oproti stávající právní úpravě lze mít za to, že nový atomový zákon bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí České republiky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/