106/23 Novela nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu;T:23.6.2023

Důvodem předložení je řešení energetické krize. Předkládaným návrhem nařízení vlády dochází k úpravě některých ustanovení, u nichž se při jejich aplikaci v praxi ukázalo, že jejich výklad není jednoznačný nebo že nenaplňují sledovaný cíl. Předmětem úpravy je zpřesnění vymezení pojmu EBITDA ve smyslu ustanovení DKR. Dále na základě nejednoznačného výkladu a problematické aplikace v praxi se nově explicitně stanoví, že stanovení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob může ovlivnit pouze taková osoba v seskupení osob, která sama získala majetkový prospěch odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu. Další úpravou je promítnutí výše jiné podpory, která byla velkým podnikatelem v rozhodném období čerpána, do hodnoty nejvyššího přípustného majetkového prospěchu. Nově se upravuje samostatně způsob zohlednění jiné podpory, kterou velký podnikatel čerpal již od roku 2022 (resp. v období od 1. února 2022 do konce roku 2023), a podpory, kterou velký podnikatel čerpal až v roce 2023, a to na úhradu nákladů na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Dochází také k úpravě ustanovení týkající se opožděného podání zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do pátku 23. 6. 2023 do 12:00 hodin.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/