106/20 Návrh vyhl. k formulářovým podáním v obl. Celní správy ČR; T:28.8.2020

Návrh reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní znění § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020, a to z důvodu požadavku, aby údaje požadované ve formulářových podáních při správě daní nebyly tak jako dosud stanoveny vydáním tiskopisu Ministerstva financí, ale aby byly upraveny právním předpisem alespoň s právní silou vyhlášky. Nově normované ustanovení § 72 daňového řádu proto v odstavcích 4 a 5 stanovuje zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví podrobnosti údajů, náležitostí a jejich uspořádání, které lze požadovat ve formulářovém podání, resp. vzor formulářového podání a formát elektronického formulářového podání. V případě údajů podle nového § 72 odst. 3 písm. d) a e) daňového řádu (údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a další údaje nezbytné pro správu daní) je vydání vyhlášky, která pro jednotlivé druhy daní stanoví podrobnosti těchto údajů, zákonem pojato jako obligatorní.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 8. 2020.