106/19 Návrh změn Statutu Rady vlády pro informační společnost; T: 27.8.2019

Rada vlády pro informační společnost (dále jen „Rada“ nebo „RVIS“) vznikla usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961. RVIS je stálým odborným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro reformu veřejné správy v oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě, pro oblast eGovernmentu a využití informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) ve veřejné správě, oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti a další oblasti digitální agendy. Poslední změna statutu proběhla dne 3. října 2018 usnesením Vlády České republiky č. 629, kdy byl statut RVIS dán do souladu s programem Digitální Česko. Změny ve schváleném statutu se týkaly především změn v samotné struktuře RVIS (zřízení třístupňové řídící úrovně, zrušení výborů aj.). Současné navrhované změny statutu jsou již detailnějšího charakteru reflektující činnosti a dění v programu Digitální Česko za poslední rok.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/