105/16 Metodika k doporučení zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů; T: 13.5.2016

Základní doporučení lze shrnout do tří základních bodů, které jsou rozepsány níže v textu:

1. Zohlednění sociálního aspektu – stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů lze řešit požadavkem na dodržování právního řádu na základě pracovně – právních předpisů, tedy vyplácení odměny za práci na úrovni minimální mzdy na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění nebo možnou dohodou o nejnižší přípustné odměně za práci členů osádek autobusů osobní dopravy (pojem uvedený v nařízení vlády, kterým se upravuje pracovní doba v dopravě) formou kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na základě zákona 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.

 

2. Zohlednění sociálního aspektu – stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů lze řešit možnou změnou smluv. Změny smluv na autobusovou dopravu v regionech, považuje-li zadavatel za vhodné, lze řešit do budoucna v nových nabídkových řízeních, ale i do minulosti v těch případech, kdy smlouvy takové změny umožňují a v souladu se zákonem. Ve smlouvách musí být zapracován mechanismus změn smluv a zároveň změna smlouvy nesmí být změnou podstatnou, která by byla ve prospěch vybraného dodavatele.

 

3. Zohlednění sociálního aspektu – stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů lze řešit zohledněním v rámci zadávacího či nabídkového řízení v zadávacích podmínkách a v hodnotících kritériích.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/