105/15 Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí; T: 8.6.2015

Materiál je předložen na základě usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 23, bod III/1. a) ke Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
Akční plány blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele a termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie. Národní strategie obsahuje 11 horizontálních témat, pro které byly vytvořeny akční plány. Akční plány č. 2, 4, 6, 8 a 10 jsou rozděleny na dílčí akční plány zohledňující specifické zaměření daných témat. Akční plán č. 3 rozpracovává a aktualizuje již existující Strategii reformy psychiatrické péče.

Dokončení akčních plánů je dalším krokem k naplňování Národní strategie a jejího hlavního účelu, tedy „stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace“. Nezbytným předpokladem pro dosažení hlavních cílů Národní strategie je zapojení jak všech složek státní správy, tak i všech složek společnosti s důrazem na účast komunit i jedinců při posilování veřejného zdraví. Ve výsledku je dobrý zdravotní stav populace přínosem pro všechny rezorty a celou společnost. Existence akčních plánů Národní strategie je rovněž vázáno na splnění předběžné podmínky pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro oblast zdravotnictví.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/