105/14 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii; T: 15.7.2014

V novém Statutu Rady vlády je oproti původnímu dokumentu navržena řada změn. Zejména se rozšiřuje článek 2, odstavec 5 o mechanismus předkládání usnesení Rady vlády bezprostředně po jejím zasedání vládě ČR, a to z důvodu potřeby informovat vládu ČR o výsledcích jednání a navržených doporučení bezodkladně po každém jednání Rady vlády (četnost zasedání zpravidla 3 – 4/rok). V článku 3 dochází k rozšíření počtu členů Rady vlády o 4 další zástupce, kterými jsou vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj, zástupce Národohospodářského ústavu AV ČR, zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupce Asociace samostatných odborů ČR, a dále je navržena úprava odstavce 6, kde je upřesněno ukončení členství v Radě vlády. V článku 4 je uvedena bližší specifikace kompetencí předsedy Rady vlády. Článek 5, týkající se složení a činnosti řídícího výboru, byl vypuštěn, neboť nebyl od založení Rady vlády v roce 2011 využíván. Dosavadní stav řízení Rady vlády jejím předsedou a dvěma místopředsedy se osvědčil a je plně vyhovující. V článku 6 se rozšiřují pravomoci předsedů pracovních skupin o možnost přímého jednání se členy Rady vlády, dále se zástupci rezortů a podnikatelské sféry i sociálních partnerů o případné aktualizaci složení pracovní skupiny jimi řízených a též o možnost zvolení svého zástupce/místopředsedy pracovní skupiny. V článku 8 a 9 jsou podrobně rozepsány a upřesněny kompetence tajemníka Rady vlády a sekretariátu Rady vlády, který zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/