104/16 Zpráva o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015; T: 12.5.2016

Zpráva podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015, v letech 2013 až 2015 a zároveň přináší informace o výhledu na nadcházející období. Informuje o činnosti Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů a o mezinárodním srovnání přístupu k regulaci a agendě snižování administrativní zátěže ve vybraných evropských zemích.

Agenda snižování administrativní zátěže podnikatelů patří dlouhodobě k prioritám vlád ČR. Její sledování bylo zahájeno v roce 2005 schválením Akčního plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů a Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů (usnesení vlády č. 421 ze dne 13. dubna 2005). O plnění této agendy je vláda ČR každoročně informována zprávou, kterou předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor a koordinátor ostatních ministerstev a úřadů státní správy.

Snižování administrativní zátěže podnikatelů je zahrnuto také mezi projekty Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (usnesení vlády č. 713 dne 27. září 2011), do Národního programu reforem a je součástí Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020. Snižování administrativní zátěže je rovněž sledováno prostřednictvím Rady vlády pro veřejnou správu.

Související soubory