104/15 Nař. vl. o dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 25.2.2015

TERMÍN 25. 5. 2015. !!!!!

Cílem návrhu nařízení vlády je transpozice směrnice v oblasti daně z přidané hodnoty, která poskytuje členským státům, a tím také České republice, účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům. V tomto případě jde o směrnici Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (dále jen „směrnice k dočasnému reverse charge“). Tato směrnice umožnuje členským státům rozšířit rozsah působnosti režimu přenesení daňové povinnosti.

Aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u některých vybraných kategorií zboží a služeb u tuzemských transakcí je považována za účinný nástroj v boji proti určitým typům daňových podvodů. Jde především o podvody v řetězci, kdy poskytovatel příslušného plnění (dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník) neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu.

Související soubory

/jak-na-