104/13 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012; T: 23.7.2013

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2012 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních sálů z hlediska expozice inhalačním anestetikům, a v kontrole pracovišť, na kterých byly hlášeny, zejména opakovaně, nemoci z povolání. Dále se kontrolní činnost zaměřila na práce ve stavebnictví, rizikové práce v chráněných dílnách a práce s balíky na poštách. Trvale probíhá cílené vyhledávání subjektů, které nepředložily oznámení nebo návrh na zařazení prací do kategorií, pasportizace pracovišť a prací s nanomateriály a nanotechnologiemi a kontroly uvádění na trh a používání biocidních přípravků.

Mimo plánovanou činnost obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů zaměstnanců nebo jiných osob na nevyhovující pracovní podmínky.

 

Dále Zpráva informuje o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v problematice ochrany zdraví při práci. Mimo měření fyzikálních faktorů pracovního prostředí, analýzu ovzduší na pracovištích, šetření v oblasti fyziologie a psychologie práce a různá specializovaná vyšetření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/