104/19 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018; T: 19.8.2019

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce. Cílené tematické priority státního zdravotního dozoru v ochraně zdraví při práci byly v roce 2018 tyto:

– Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

– Kontrola biocidních přípravků

– Kontrola výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů a dodavatelů chemických látek a směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

– Kontrola prací kategorie druhé až čtvrté podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v provázanosti s informačním systémem kategorizace prací IS KaPr

– Kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací nebo oznámení o zařazení prací do kategorie druhé

– Vyhodnocení sběru údajů do registru expozic chemickým karcinogenům REGEX.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/