103/17 Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb ; T: 31.7.2017

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. je návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní a stavební) nejen u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, ale též u staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb vodních děl a staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Společné řízení bude možné vést také v případě souboru staveb, které budou v působnosti různých (výše uvedených) stavebních úřadů.

Druhým cílem je doplnění nových příloh v reakci na požadavky aplikační praxe. Nově se upravuje obsah a rozsah dokumentace nebo projektové dokumentace pro některé druhy staveb, konkrétně pro liniové stavby technické infrastruktury, stavby dráhy, stavby dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace nebo pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení.

Třetím cílem je odstranění duplicit v jednotlivých přílohách vyhlášky. Duplicitní informace o stavbě a území jsou ve stávající úpravě obsaženy především v průvodní zprávě a v souhrnné technické zprávě. Navrhovaná úprava tuto duplicitu odstraňuje, přičemž je kladen důraz na zachování základní struktury dokumentace, která zůstává jednotná po celou dobu různých fází projektu.

Nedílnou součástí navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. jsou přílohy, ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových dokumentací, v poslední příloze jsou pak stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. Počet příloh vzrostl z původních devíti na šestnáct. Nově jsou zpracovány přílohy, které stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění některých druhů staveb nebo rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby v působnosti některých speciálních a jiných stavebních úřadů.

 

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/