103/15 NV, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; T: 3.6.2015

Změna ve smyslu zákona o silničním provozu je nezbytná jak z důvodu již zmíněné nové kategorizace pozemních komunikací, tak s ohledem na celkový vývoj pravidel provozu na pozemních komunikacích a zejména pak s ohledem na nové vztahy účastníků provozu na pozemních komunikacích, které pramení ze začleňování cyklistů a dalších zvláštních účastníků silničního provozu do ostatního provozu vozidel. Cyklistická doprava je stále více na vzestupu a neustále se vyvíjí, přičemž za současného stavu není dostatečně bezpečně a plynule začleněna do provozu na pozemních komunikacích. Současná právní úprava zabezpečuje více či méně dobře požadavky dnes kladené na úpravu provozu na pozemních komunikacích, včetně cyklistické dopravy, ale není již schopná reagovat na narůstající trendy a celkový vývoj v této oblasti. Tak vlastně zaostává za oprávněnými požadavky na bezpečný a plynulý provoz v nejširším slova smyslu. Vhodnou novelou pak přispěje k zajištění nezbytné míry bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích účastníků provozu na pozemních komunikacích a zejména cyklistů a jiných zvláštních účastníků silničního provozu v České republice. Vnímaným problémem je také nesystematičnost vyhlášky č. 30/2001 Sb., kdy je zcela oddělena část s významem jednotlivých dopravních značek od části obsahující jejich vyobrazení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/