103/14 NV o ochraně dřevin a povolování jejich kácení; T: 18.7.2014

Cílem předkládané novely vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je eliminovat problémy podrobně popsané v části 1.2, při zachování původního deklarovaného cíle snížit administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Záměrem novelizace je proto na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, které jsou převážně v majetku fyzických osob, umožnit nezbytnou pravidelnou obnovu na těchto pozemcích převažujících ovocných dřevin plnících především funkci produkce člověkem poživatelných plodů.

Přijetím této právní úpravy by byl odstraněn nesoulad vyhlášky se zmocněním k vydání tohoto předpisu, obsaženém v § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze kterého vyplývá, že vyhláška má stanovit buď velikost dřeviny, nebo jinou charakteristiku dřeviny, vypovídající o jejích ekologických parametrech (nikoliv tedy charakteristiku pozemku, na kterém roste) jako kritérium pro to, zda má nebo nemá být vyžadováno povolení ke kácení. Specifikací dřevin, pro jejichž kácení by v zahradách již nebylo vyžadováno povolení, s odkazem na ovocné dřeviny uvedené v příloze vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, by byl tento nesoulad odstraněn, neboť lze dovodit, že ovocné dřeviny na zahradách s převažující funkcí produkční (produkce člověkem poživatelných plodů) mají nižší ekologický význam než dřeviny ostatní. Toto možné řešení zmínila ve svém stanovisku k návrhu vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ze dne 10. června 2013 i Pracovní komise pro veřejné právo I Legislativní rady vlády České republiky. Naopak ovocné dřeviny rostoucí mimo zahrady, zvláště pak jako součást veřejné zeleně nebo jako dřeviny rostoucí ve volné krajině, již mají většinou potenciál celospolečenských funkcí vyšší a liberalizace režimu kácení by se na ně vzhledem k jejich odlišnému funkčnímu poslání neměla vztahovat.

Novelizací vyhlášky by byly odstraněny problémy s nejasnými definičními znaky zahrady, zvyšující riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody, které by navíc nebyly nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. Zároveň by byla odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří na základě současné právní úpravy kácet dřeviny bez povolení nemohou.

Úpravou předpisu by bylo značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách, jejichž úbytek byl v uplynulém období vegetačního klidu zaznamenán zejména ve vilových čtvrtích měst, příp. v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/