103/21 Novela nař. vl. č. 351/2013 Sb., kterým se určuje odměna likvidátora, likvidačního správce;T:20.7.2021

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích navazuje na změny provedené v zákoně, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který je v současné době projednáván Parlamentem jako sněmovní tisk č. 793. Novela notářského řádu zavádí možnost legalizace elektronického podpisu za účelem vyšší flexibility v rámci právního styku při zachování náležité úrovně̌ bezpečnosti. Nařízení vlády stanovuje podrobnosti a technické postupy tak, aby bylo možné v praxi realizovat legalizaci elektronických podpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 7. 2021.