102/14 Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje; T: 28.7.2014

Cílem předloženého návrhu novelizace částí první až třetí zákona o podpoře regionálního rozvoje je zdokonalení a aktualizace procesní stránky tvorby a aplikace strategických celostátních i regionálních (krajských) dokumentů určených pro efektivní zacílení veřejné podpory regionálního rozvoje v rámci České republiky i Evropské unie.

Na rozdíl od stávající právní úpravy (koncipované za podmínek platných k roku 2000), akcentující výchozí popis cílů, obsahu příslušných dokumentů a vymezení ucelených působností dotčených regionálních aktérů, je nově navrhováno podrobněji stanovit procesní postupy a v nich přidělit dotčeným aktérům v jednotlivých fázích konkrétní úlohy. Navrhovaná řešení by přitom měla respektovat běžné ustálené postupy, při přípravě a uplatňování podpůrných programů vycházet z postupů zakotvených v rozpočtových pravidlech.

Úpravy části čtvrté reagují především na potřebu konkrétněji v zákonné úpravě upravit koordinační roli Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která mu byla dosud svěřena pouze prostřednictvím usnesení vlády.

Současně je vzhledem k aktuálnímu přijetí předpisů EU pro období 2014-2020 do návrhu nově zařazena i novelizace části páté přizpůsobující dosavadní právní úpravu Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) novelizačním ustanovením obsaženým v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/