10/17 Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017; T: 23.2.2017

Hlavním důvodem pro průběžné vyhodnocování a periodické aktualizace je zejména potřeba zajištění postupného rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých dopravních módech na území České republiky v souladu se schválenou koncepcí při zohlednění aktuálních poznatků.

Zásadním poznatkem z provedeného vyhodnocení je, že se i nadále nedaří eliminovat všechna rizika v projektové a majetkoprávní přípravě zásadních investičních akcí, což následně vede k oddalování data zahájení jejich realizace. Pozitivní posun v investorské přípravě je viditelný až v posledních dvou letech. Pozitivní je, že od doby schválení Dopravních sektorových strategií se daří zajišťovat v rámci SFDI dostatek prostředků pro krytí mandatorních výdajů spojených s opravami a údržbou existující infrastruktury. V rámci Aktualizace 2017 byly provedeny taktéž úpravy tzv. Návrhové varianty financování, které stanovují potřebu zajištění rozpočtu SFDI ve výši minimálně 86 mld. Kč ročně od roku 2018 v cenách roku 2017. Návrhová varianta financování 2017 je v roce 2017 plně shodná s rozpočtem SFDI. V dalších letech pak obsahuje předpokládaný profil čerpání zdrojů EU do roku 2022, přičemž profil čerpání je konzervativnější, než je obsažen ve výhledu rozpočtu SFDI na roky 2018 a 2019. S ohledem na prokazatelně se lepšící výsledky v investorské přípravě projektů lze očekávat vyčerpání většiny alokovaných zdrojů EU do konce roku 2021. Stejně jako v původním nastavení Návrhové varianty financování není kalkulováno se zdroji EU pro programové období 2021 – 2027, přičemž pro udržení plynulého tempa výstavby, které je po Ministerstvu dopravy opakovaně požadováno, bude nezbytné zajištění vyššího objemu národních zdrojů tak, aby celkového rámce 86 mld. Kč bylo v jednotlivých letech dosahováno i v případě, že by zdroje EU v období 2021 – 2027 nebyly vůbec k dispozici.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/