100/15 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR; T: 25.5.2015

Adaptační strategie ČR shrnuje pozorované změny klimatu na globální, evropské a národní úrovni a prezentuje zpracované projekce dalšího vývoje klimatu a předpokládané dopady na území ČR. Materiál rovněž identifikuje prioritní oblasti hospodářství a životního prostředí ve vztahu k předpokládaným dopadům změny klimatu a shrnuje vhodná adaptační opatření tím, že uvádí do kontextu adaptační opatření navrhovaná v rámci různých strategických složkových (sektorových) dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Materiál také shrnuje potřebné legislativní změny a možné ekonomické nástroje a dosavadní ekonomické poznatky, dále komunikační principy pro zapojení veřejnosti a také potřebné směřování výzkumu, vzdělávání, výchovy a osvěty v této oblasti. Strategie rovněž uvádí rámcové vyhodnocení finanční náročnosti realizace navržených adaptačních opatření, analýzu vlivu na podnikatelské prostředí a kvantifikaci nákladů v případě nečinnosti, v návaznosti pak přehled stávajících i perspektivních ekonomických nástrojů a možnosti jejich využití. Další zpřesnění a doplnění ekonomických aspektů bude zpracováno v rámci přípravy národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/