10/23 Realokace prostředků tzv. brexitové rezervy do REPowerEU;T:2.2.2023

Tzv. brexitová rezerva (dále jen „rezerva“) byla vytvořena za účelem zmírnění nepříznivých hospodářských, sociálních, územních a environmentálních důsledků vystoupení Spojeného království z EU. Rezerva by měla zcela nebo částečně pokrývat dodatečné výdaje, které orgánům veřejné správy v členských státech EU vzniknou a budou uhrazeny v souvislosti s opatřeními přijatými specificky ke zmírnění výše uvedených negativních důsledků. České republice byla na období let 2020-2023 přidělena prozatímní částka ze zdrojů rezervy ve výši 54 918 029 EUR. Finanční příspěvek z rezervy lze využít na opatření na podporu hospodářských odvětví nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z EU. Žádná oblast není z podpory předem vyloučena, pokud prokáže negativní dopad brexitu. Podporovány mohou být podniky všech typů i velikosti. Ministerstvo dopravy navrhuje, aby byly prostředky rezervy v celém jejím objemu převedeny do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci nově vzniklého nástroje REPowerEU, který by měl být komponentou Národního plánu obnovy. Tento nový nástroj reaguje na klimatické cíle Unie a potřebu zbavit energetický sektor závislosti na fosilních uhlíkových zdrojích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/