09/08 Nařízení vlády o poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Cílem navrhovaného nařízení vlády je upravit některé podmínky pro poskytnutí národních doplňkových plateb k přímým podporám. Vzhledem ke svému adaptačnímu charakteru se návrh nařízení vlády soustředí na problematiku, která není přímo upravena příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, a jejíž specifikace je pro administraci národních doplňkových plateb k přímým podporám v České republice nezbytná.

V rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie jsou zemědělcům poskytovány tzv. přímé podpory na základě různých referenčních údajů ve 2 základních skupinách:

1.      skupinou jsou přímé platby poskytované na základě historických referenčních údajů, ať už na individuální nebo regionální úrovni, které nemají žádnou vazbu na aktuální produkci zemědělských komodit – tzv. platby oddělené od produkce (decoupled payments) – např. jednotná platba na plochu zemědělské půdy (Single Area Payment Scheme – SAPS),

2.      skupinou jsou přímé platby, které jsou vypláceny s ohledem na výměru plodin, na počty zvířat, popřípadě tuny vyprodukovaných surovin – tzv. platby vázané na produkci (coupled payments).

 

Počínaje kalendářním rokem 2008 je ve vztahu k objemu finančních prostředků plynoucích do zemědělství prostřednictvím národních doplňkových plateb k přímým podporám stále prioritou zachování ekonomického prostoru pro pěstitele uvedených zemědělských komodit a chovatele skotu. U komodity len na vlákno je navržen způsob vyplácení pouze formou platby spojené s produkcí. Komodity chmel, přežvýkavci (ovce, kozy a krávy bez tržní produkce mléka) a brambory pro výrobu škrobu budou podpořeny do maximální možné výše podle Přístupové smlouvy formou platby spojené s produkcí, tj. na aktuální produkci daného roku, přičemž zbývající část bude vyplácena na základě historického referenčního období. Pro chmel, přežvýkavce a brambory pro výrobu škrobu bude za rozhodnou skutečnost považován stav k 31. březnu 2007.