04/08 Návrh vyhlášky o typovém schvalování a přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Navrhovaný prováděcí právní předpis zohledňuje nutnost aktualizace právního řádu vyplývající z provedených změn atomového zákona, jeho prováděcích předpisů, práva ES, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika nebo její subjekty vázány a zvláštních právních předpisů i doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA.

Navrhované právní úpravě na základě nových poznatků a zkušeností při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a při praktickém používání stávající vyhlášky nově vymezují požadavky na obalové soubory typu S, určené ke skladování štěpných materiálů a radioaktivních látek, a to tak, aby v závislosti na konkrétním uznaném skladu splňoval obalový soubor kromě obecných požadavků na veškeré obalové soubory a radioaktivní zásilky i limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady a příslušné podmínky přijatelnosti pro daný uznaný sklad. Návrh rovněž odstraňuje některé drobné nedostatky textu, nepřesnosti a odchylky od doporučení IAEA TS-R-1.

 

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Vaše připomínky prosím zasílejte do 21.1.2008.                            pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/